Jazykové úrovne

Podľa Európskeho štandardu Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) rozlišujeme šesť znalostných úrovní cudzieho jazyka. Tieto úrovne sa označujú ako:

Úroveň jazyka A1
(Úplný začiatočník, Beginner)

Rozumiem, ak ľudia hovoria pomaly a zreteľne. Poznám zopár základných slov a fráz. Viem sa predstaviť o poskytnúť o sebe základné údaje.

Komunikujem jednoduchými vetami. Čítam a rozumiem krátke oznamy, plagáty, reklamy a upozornenia. Dokážem napísať jednoduchú správu či pohľadnicu. V prípade potreby viem vyplniť jednoduchý formulár.

Úroveň jazyka A2
(Silný začiatočník, Elementary)

Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe ak ju mám v kontexte, ktorý poznám. Napríklad viem hovoiť o svojej rodine, práci, nakupovaní alebo o mojom meste.

Rozumiem jednoduchým inzerátom, viem čítať bežné oznámenia, krátke správy a cestovný poriadok. Nadviažem jednoduchý spoločenský kontakt, ale udržať dlhšiu konverzáciu je pre mňa ťažké. Dokážem napísať jednoduchý email, list, či poďakovanie. Dokážem nakúpiť v obchode.

Úroveň jazyka B1
(Mierne pokročilý, Intermediate)

Rozumiem pointe televízneho programu alebo televíznych správ.
Zvládnem väčšinu bežných situácií, v ktorých potrebujem hovoriť s cudzincom, obzvlášť ak sa to týka cestovania, práce alebo bežného každodenného kontaktu.

Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány do budúcnosti či porozprávať jednoduchší príbeh. Dokážem napísať súvislý text na témy, ktoré dobre poznám.Úroveň jazyka B2
(Stredne pokročilý, Upper-Intermediate)

Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téma dostatočne známa. Dokážem porozumieť väčšine filmov v cudzom jazyku a porozumiem aj knižke písanej v origináli - občas však nepoznám úplne všetky slová.

Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Viem sa zúčastniť diskusií na témy, v ktorých sa vyznám. Viem vyjadriť svoje názor, aj keď možno s gramatickými chybami.
Dokážem napísať aj rozsiahlejší text, príbeh, či referát.

Úroveň jazyka C1
(Pokročilý, Advanced)

Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené. Čítam faktické aj literárne texty.

Dokážem sa vyjadrovať plynulo a bez zjavného hľadania výrazov v pamäti. Využívam jazyk efektívne na spoločenské a pracovné účely. Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy a dokážem udržiavať rozhovor aj vo veciach, ktoré mi nie sú dobre známe.

Úroveň jazyka C2
(Expert)

Používam jazyk rovnako efektívne ako rodený cudzinec.

Veľká väčšina tém a výrazov ma nezaskočí. Dokážem písať aj komplikované texty bez zjavných gramatických chýb. Rozmýšľam o presťahovaní sa do zahraničia alebo o kariére učiteľa cudzích jazykov.