Obchodné podmienky Jazykovej školy Dekany, s.r.o.

Prosíme o prečítanie našich obchodných podmienok. Pri registrácii v našej jazykovej škole potvrdzujete že ste si podmienky prečítali a všetkým bodom ste porozumeli. V prípade otázok nás prosím kontakujte na adrese dekany@dekany.sk.

Individuálne hodiny

Ak ste jednotlivec (individuálne hodiny) máte možnosť zrušiť Vašu hodinu 24 hodín v predstihu. Táto hodina sa považuje za nevyužitú a môžete si ju nahradiť niekedy inokedy po vzájomnej dohode s Vašim lektorom / lektorkou. V záujme predchádzaniu možných nedorozumení si prosím vždy uložte nejaký dôkaz o tom, že ste danú hodinu zrušili dostatočne včas. Táto možnosť sa vzťahuje iba na individuálne hodiny.

Skupinové hodiny

Ak chodíte na skupinovú výučbu a premeškáte hodinu, máte možnosť si vymeškanú hodinu nahradiť návštevou inej skupiny. Dohodnite sa s lektorom / lektorkou ohľadne možnosti návštevy inej skupiny.

Ak chodíte do skupiny a premeškáte hodinu alebo sa rozhodnete počas priebehu kurzu vystúpiť zo skupiny, máte možnosť Vaše nevyčerpané hodiny preniesť na inú osobu. Táto nová osoba môže buď pokračovať vo Vašej skupine alebo sa zapísať do niektorej inej skupiny ktorá jej viac vyhovuje. Takto prenesené hodiny však musia byť spotrebované do konca súčasného študijného obdobia, inak Vám prepadnú.

Referencie nových študentov

Ak chcete na kurz prizvať niekoho nového, kto by mohol mať záujem zapísať sa, tento návštevník má možnosť prísť a pozrieť sa na Vašu hodinu úplne zdarma. Prosím pred pozvaním novej osoby treba informovať Vašeho lektora / lektorku.

Vrátenie peňazí

Peniaze za nevyužité, zmarené alebo zrušené hodiny vraciame v prípade, že zrušenie hodiny nastalo zapríčinením jazykovej školy alebo učiaceho lektora. Peniaze za nevyužité hodiny nevraciame v prípade, že ich študent vedome nevyužil do konca študijného obdobia, na ktoré boli zakúpené (väčšinou sú to 3 mesiace) a ani sa medzičasom nedohodol so svojim lektorom / lektorkou na náhrade.

Študijné obdobia

V prípade že svoje predplatené hodiny nevyčerpáte do konca študijného obdobia na ktoré boli zakúpené, automaticky Vám prepadávajú. Výnimkou sú situácie, keď ste sa s Vašim lektorom / lektorkou dohodli na prenesení hodín do ďalšieho obdobia a on / ona s prenosom súhlasí a riadne ich zaeviduje.

Pri plánovaní rozvrhu sa riadime podľa pracovných dní, NIE podľa školských prázdnin.

Nečakané okolnosti

V prípade nečakaného uzatvorenia jazykovky, ktoré nevzniklo našim zavivením (pandémia, prírodná katastrofa, požiar, iná nečakaná udalosť, atď.) automaticky prechádzame na online hodiny v tom istom čase a v tej istej zostave, ako boli naplánované offline hodiny. Všetky predplatené offline hodiny sa študentom automaticky menia na online hodiny až do znovuotvorenia jazykovky.

Cenotvorba

Zmeny v cenách kurzov nikdy neplatia retroaktívne. Ak si už študent zakúpil istý balík hodín v dohodnutej cene, zakúpené hodiny mu zostávajú tak, ako si ich už zaplatil. Neskoršie navýšenie ceny alebo neskôr poskytnuté zľavy sa nevzťahujú na už-vyfakturované hodiny.

Platby

Platbu za kurzy nie je možné zaplatiť v hotovosti. Úhrada musí byť vykonaná prevodom alebo vkladom na účet s číslom IBAN: SK06 7500 0000 0040 2729 8415 a platba musí obsahovať aj variabilné, aj špecifické číslo aby bola správne zaevidovaná (budú uvedené na Vašej faktúre).

Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zabezpečenia jazykovej výuky a ich poskytnutia vyučujúcim lektorom a súvisiace informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov

Pri registrácií v našej jazykovej škole automaticky vyhlasujete nasledujúce:
Týmto udeľujem svoj slobodný, dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním mnou poskytnutých kontaktných osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, email a tel. kontakt) na účel zabezpečenia jazykovej výuky prevádzkovateľa ako aj ich poskytnutia lektorom, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje alebo plánuje spolupracovať (ďalej len „lektori“), a to vrátane vedenia mojich údajov v prevádzkovateľovej databáze a zasielania ponúk na poskytnutie jazykovej výuky, poznámok z vyučovacích hodín a faktúr za objednané hodiny, elektronickou, telefonickou alebo poštovou formou.

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi – spoločnosti Jazyková škola Dekany s.r.o., IČO: 52 552 357, so sídlom Istrijská 6094/20, 841 07 Devínska Nová Ves. Živnostenské oprávnenie: OU-NZ-OZP-2015/003941-2, OR: vložka č. 139342/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „naša spoločnosť“ alebo „my“ v príslušnom tvare).

Naša spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel po dobu 12-tich mesiacov od udelenia Vášho súhlasu, pokiaľ Váš súhlas neodvoláte skôr. Po uplynutí tejto doby, resp. v prípade odvolania Vášho súhlasu, už Vaše údaje na daný účel nebudeme ďalej spracúvať a zabezpečíme ich likvidáciu, pokiaľ nebudeme mať iný právny základ na ich spracúvanie.

Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vás chceme informovať o Vašich nasledovných právach:
  • máte právo požadovať od nás poskytnutie prístupu k Vašim osobným údajom,
  • máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, resp. právo na obmedzenie ich spracúvania,
  • máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
  • máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, resp. – pokiaľ je to technicky možné – právo na prenos osobných údajov priamo od nás inému prevádzkovateľovi,
  • máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,
  • máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel je dobrovoľné. Pokiaľ nám Vaše osobné údaje na uvedený účel neposkytnete, resp. pokiaľ nám neudelíte Váš súhlas s ich spracúvaním, nebudeme Vás môcť evidovať ako potenciálneho zákazníka jazykovej výuky a nebudeme Vám môcť priamo alebo prostredníctvom lektorov zasielať naše ponuky na poskytnutie jazykovej výuky.

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel bez toho, aby sme prijímali rozhodnutia s právnymi alebo obdobnými účinkami, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich údajov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo by ste si chceli uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať elektronicky zaslaním e-mailu na adresu dekany@dekany.sk, alebo telefonicky na číslo +421 918 240 286.